Regulamin

3. SZARŻA UŁAŃSKA

ORGANIZATORZY IMPREZY:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
 2. 12. Brygada Zmechanizowana
 3. 14. Batalion Ułanów Jazłowieckich

CELE IMPREZY:

 1. promocja 12. Brygady Zmechanizowanej i 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich
 2. promocja miasta Stargard i jego walorów turystycznych
 3. popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
 4. popularyzacja biegów przeszkodowych
 5. integracja miłośników biegania
 6. promocja zdrowego stylu życia.

TERMIN I MIEJSCE:

Sobota, 10.07.2021 r., godz. 10:00

Strzelnica Stargard (teren poligonu wojskowego)

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

Strzelnica Stargard (teren poligonu wojskowego)

Możliwość odbioru pakietów startowych w dniu biegu 10.07.2021 r. w godz. 8.00-9.30.

TRASA I DYSTANS:

 1. Dystans biegu ok. 6 km.
 2. Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizator zastrzega sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.
 3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
 4. W przypadku doznania jakiejkolwiek kontuzji uczestnik niezwłocznie powiadamia obsługę trasy, która przekazuje w tym zakresie informację do punktu pomocy medycznej.

PROGRAM:

8:00 – otwarcie biura zawodów

9.30 – zamknięcie biura zawodów (ewentualne dodatkowe zapisy)

9.45 – rozgrzewka

10.00 – start biegu (fale co 3 minuty)

12.00 – dekoracja zwycięzców

POMIAR CZASU:

Za pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Herkules. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne na stronie www.aktywnystargard.pl do dnia 04.07.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania liczby miejsc (250).
 2. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i opłacenia wpisowego.
 3. Zgłoszenie i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 4. Zgłoszenia będą również przyjmowane w dniu imprezy, jeżeli będą wolne pakiety, nie później jednak niż przed rozpoczęciem imprezy, w biurze zawodów.
 5. Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat, posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia biegu z przeszkodami lub osoby, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

OPŁATY:

 1. Wpisowe w wysokości 30 zł.
 2. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

KLASYFIKACJE:

OPEN kobiet i mężczyzn – miejsca I-III według uzyskanych czasów. 

ŚWIADCZENIA:

 1. W kategorii OPEN za miejsca I-III - statuetki + upominki od sponsorów.
 2. Każdy uczestnik biegu otrzyma:
 3. numer startowy + agrafki
 4. chip elektroniczny do pomiaru czasu, który należy zwrócić na mecie,
 5. posiłek regeneracyjny + woda na mecie,
 6. okolicznościowy medal,
 7. pamiątkowy gadżet,
 8. relacja fotograficzna.

DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396, reprezentowana przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

- art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. d) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Rozesłański (e-mail: rodo@osir.stargard.pl).
 2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO                     i w regulaminie na stronach www.osir.stargard.pl, www.aktywnystargard.pl 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, namalowane na prawym policzku.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 4. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników, po dokonaniu wpłaty w wysokości 200,00 złotych bezpośrednio organizatorowi zawodów.
 5. Zastrzeżone zostaje prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
 9. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr osobistych lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 10. Organizator i współorganizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę we własny imieniu i na własny koszt.

Piotr Duda, tel. 730 027 577

Sławomir Stańczyk, tel. 793 004 952

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem