Regulamin

BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

I. TERMIN I MIEJSCE

06.03.2022 r. (niedziela)

Park Stefana Batorego (przy rondzie Żołnierzy Wyklętych), Stargard

II. ORGANIZATOR LOKALNY

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard

sport@osir.stargard.pl

III. CELE

 1. oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, tzw. Żołnierzom Wyklętym
 2. popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 3. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja

idei biegania

 1. integracja mieszkańców Stargardu i regionu

IV. DYSTANSE

Biegi główne (dorośli oraz młodzież z roczników 2004-2009):

 • 1963 m 
 • 5 km

Biegi towarzyszące (dla dzieci z rocznika 2010 i młodszych):

 • 196,3 m
 • 963 m

Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych (200), dozwolona jest możliwość udziału w biegu tylko na jednym dystansie.

V. PRZEBIEG ZAWODÓW

 • 10.00  Otwarcie biura zawodów – weryfikacja i odbiór numerów startowych
 • 11.30  Bieg dzieci na dystansie 196,3 m
 • 11.40  Bieg dzieci na dystansie 963 m
 • 12.00  Bieg główny na dystansie 1963 m
 • 12.30  Bieg główny na dystansie 5 km
 • 13.15  Dekoracja i podsumowanie

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W biegach głównych (1963 m i 5 km) mogą startować osoby od 13. roku życia (rocznik 2009 i starsze). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W biegach towarzyszących (196,3 m i 963 m) mogą startować dzieci do 12. roku życia (urodzone w roku 2010 i później). Wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, a w przypadku ich braku – muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 03.03.2022 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc (200).
 5. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie danych wymaganych w procesie rejestracyjnym, kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego. 
 6. Wpisowe należy uiścić w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Po upływie 7 dni, zapisane osoby będą skreślone z listy startowej. 
 7. Wysokość wpisowego w biegach głównych (1963 m i 5 km) wynosi 40 zł, a w biegach towarzyszących (196,3 m i 963 m) 25 zł.
 8. Limit uczestników wynosi 200 osób.
 9. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów. Informacja o dostępności pakietów będzie podana w odrębnym komunikacie. 
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi, a nieodebrany pakiet trafia do puli organizatora.
 11. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2022 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres biuro@herkules.org.pl
 12. Zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 13. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki przedstawiające jednego zbohaterów biegu. Koszulki stanowią element każdego pakietu startowego.

VII. OPŁATY

Biegi główne (1963 m, 5 km): 40 zł 

Biegi towarzyszące (196,3 m i 963 m) – 25 zł

Obowiązuje system płatności on-line. 

VIII. BIURO ZAWODÓW

Park Stefana Batorego – 6 marca (niedziela), godz. 10.00-12.00

IX. PAKIET STARTOWY

Pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych (rozmiary według dostępności)., butelki plastikowej, torby papierowej i materiałów promocyjnych. Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz poczęstunek. 

X. KLASYFIKCJE I NAGRODY

Przewiduje się następujące klasyfikacje:

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 5 km - miejsca I-III

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 1963 m – miejsca I-III

- klasyfikacja dzieci w biegu na 963 m (miejsca I-III), bez podziału na płeć

- klasyfikacja dzieci w biegu na 196,3 m (miejsca I-III), bez podziału na płeć

XI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres e-mail: rodo@osir.stargard.pl  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji imprezy.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników są:

a) zgodnie z art.  6 ust.  1  lit. a  RODO – zgoda na publikację wizerunku;

b) zgodnie  z art.  6  ust. 1  lit.  b  RODO –   w celu  uczestnictwa  w imprezie, w tym na utrwalanie jej przebiegu, publikowania list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych, obsługi zgłoszeń i korespondencji; 

c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,  w  szczególności w zakresie podatkowym i rachunkowym;

d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych, dochodzenie i obronę w razie  zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

6. Dane uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

7. Administrator nie będzie stosował wobec uczestników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

8. Uczestnik ma prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych, a także żądanie ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek uczestnika;

b) wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w imprezie.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Zawodnicy startują z numerem startowym, widocznym na przedniej części ciała.

3. Każdy bieg odbywać się będzie z pomiarem czasu. Chipy należy zwrócić organizatorowi po przekroczeniu linii mety.

4. Na miejscu obecny będzie sztab medyczny. 

5. Za rzeczy zaginione i pozostawione podczas imprezy organizator nie odpowiada.

6. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

8. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. 

9. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

10. W trakcie zawodów obowiązuje stosowanie się do zaleceń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych, w tym także z uwagi na przepisy związane z sytuacją epidemiologiczną.

12. W przypadku obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem COVID-19, istnieje możliwość odwołania wydarzenia i zorganizowania wydarzenia wirtualnego. Ewentualna informacja w tym zakresie zostanie podana w odrębnym komunikacie.

13. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i tylko jemu przysługuje prawo do dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

15. Wszelkie pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres:: sport@osir.stargard.pl

 

Stargard, 16.02.2022


 

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM” - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

…………………………………………………………..………………………………..….……                                      ……………………………………………………………..……………..

Imię i nazwisko uczestnika (czytelnie)                                                                                                                              Data urodzenia

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….    

Adres zamieszkania (przez najbliższe 2 tygodnie od daty wydarzenia)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…..….......                        

Numer telefonu kontaktowego (w przypadku dzieci – rodzica lub opiekuna prawnego)                                                

 

 

Oświadczam, że zgłaszam chęć udziału w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” i zgadzam się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w regulaminie, akceptuję jego postanowienia oraz oświadczam, że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą, a dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zawierają błędów. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać wszelkich zarządzeń oraz warunków regulaminu. 

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia (stan zdrowia mojego dziecka) pozwala na udział w tego rodzaju imprezie i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie (moje dziecko) z udziału w wydarzeniu, co potwierdzam zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem, a także że startuję dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz przyjmuję do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rozważyłem/am i oceniłem/am zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wydarzeniu. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

 

W związku z uczestnictwem w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem (ani moje dziecko nie jest) osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji oraz że nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku wystąpienia u mnie (lub mojego startującego dziecka) objawów typowych dla SARS-CoV-2, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne oraz podjąć niezbędne kroki według wskazań Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Oświadczam, że jestem świadomy możliwości przekazania moich danych osobowych (lub mojego dziecka) zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w niniejszym oświadczeniu właściwym służbom sanitarnym w celu niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2.

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wydarzeniem. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom wydarzenia.

 

Stargard, dn. 06.03.2022                                                                              …………………………………….……………………………………………..……………

Miejscowość, data                                                                                         Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Przetwarzanie danych / wizerunek

Czy zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, KRS 0000359707, NIP 8542367178, REGON 320765396 w celu rozpowszechniania wizerunku, tj. publicznego udostępnienia za pomocą dowolnego medium (np. strona internetowa, media społecznościowe) zdjęć lub filmów zarejestrowanych podczas Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”?

 

ZAZNACZ WYBÓR

TAK                                                                                NIE

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody: w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@osir.stargard.pl albo złożenie na piśmie 
w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Szczegółowe dane na temat przetwarzania danych znajdują się w regulaminie biegu lub zakładce RODO na stronach www.osir.stargard.plwww.aktywnystargard.pl.

 

Stargard, dn. 06.03.2022                                                                              …………………………………….……………………………………………..……………

Miejscowość, data                                                                                         Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem