REGULAMIN 5. BIEGU FORSYCJI

W FORMULE PIONIERSKIEGO TRIATHLONU 

 

I. CEL

 • działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport
 • popularyzacja biegania
 • promocja miasta Stargard
 • uczczenie Dnia Pionierów Stargardu

II. ORGANIZATOR

OSIR Stargard Sp. z o.o.

III. TERMIN I MIEJSCE

12 maja 2021 r. (środa), Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Sportowa 1

 • 16.00 Bieg dzieci (6-10 lat)
 • 16.30 Bieg dzieci (11-15 lat)
 • 17.00 Bieg główny – I fala
 • 18.00 Bieg główny – II fala
 • 19.00 Bieg główny – III fala

IV. FORMUŁA WYDARZENIA

Wydarzenie zostało podzielone na trzy etapy:

 1. Bieg lub marsz nordic walking – uczestnicy startują w koszulkach dedykowanych imprezie.
 2. Quiz o Stargardzie - możliwość zdobycia atrakcyjnych gadżetów i nagród.
 3. Głosowanie na najlepsze zdjęcie z forsycją w tle. 

V. TRASA BIEGU

Bieg i marsz nordic walking: dystans 5 km

Biegi dzieci: dystanse 400 i 800 m (ostateczna liczba biegów i dystanse będą uzależnione od liczby chętnych i wieku uczestników).

Trasa będzie miała charakter przełajowy (nawierzchnia trawiasta), z przewyższeniami. 

VI. UCZESTNICTWO

 1. W wydarzeniu brać udział wszyscy chętni, którzy dokonają rejestracji internetowej (nie ma możliwości zapisów w dniu wydarzenia). Osoby niepełnoletnie będą dopuszczone do udziału w wydarzeniu tylko za pisemną zgodą rodzica (lub opiekuna prawnego).
 2. Każdy zawodnik podpisuję listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica (lub opiekuna prawnego).
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia odbywają się:

2. Limit uczestników:

 • bieg + marsz nordic walking: 150 osób (3 fale po 50 osób)
 • biegi dzieci: 50 osób (+ 50 rodziców startujących z dzieckiem )

Powyższe limity mogą zostać zmienione.

3. Opłaty:

 • bieg + marsz nordic walking: 30 zł (płatność on-line)
 • biegi dzieci: bezpłatne.

Wszelkie pytania dotyczące zapisów prosimy kierować mailowo: sport@osir.stargard.pl

VIII. PAKIET STARTOWY

 • numer startowy + agrafki
 • chip do pomiaru czasu (zwrotny)
 • okolicznościowa koszulka
 • pamiątkowy medal (po ukończeniu trzech etapów wydarzenia)
 • poczęstunek regeneracyjny + woda
 • relacja fotograficzna z imprezy
 • dodatkowe niespodzianki w quizie. 

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja generalna:

 • bieg - miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn
 • marsz nordic walking - miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn 

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.

3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

4. Podpisanie oświadczenia przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Za rzeczy zaginione i pozostawione podczas imprezy organizator nie odpowiada.

6. Ostateczna zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i to do organizatora należy jego ostateczna interpretacja.

7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

8. W przypadku obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem COVID-19, istnieje możliwość odwołania biegu i zorganizowania wydarzenia wirtualnego. Ewentualna informacja w tym zakresie zostanie podana w odrębnym komunikacie. 

XI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396, reprezentowana przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Rozesłański (e-mail: rodo@osir.stargard.pl).

4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

6. Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie www.osir.stargard.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem