Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

TROPEM WILCZYM”

I. TERMIN I MIEJSCE

15.08.2021 r. (niedziela)

Park Stefana Batorego (przy rondzie Żołnierzy Wyklętych), Stargard

II. ORGANIZATOR LOKALNY

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard

sport@osir.stargard.pl

III. CELE

  1. oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, tzw. Żołnierzom Wyklętym
  2. popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
  3. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja

idei biegania

  1. integracja mieszkańców Stargardu i regionu

IV. DYSTANSE

Biegi główne – odpłatne, z pomiarem czasu

(dorośli oraz młodzież z roczników 2003-2006):

  1. 1963 m 
  2. 5 km

Biegi towarzyszące – bezpłatne, bez pomiaru czasu (dla dzieci z rocznika 2007 i młodszych):

  1. 196,3 m
  2. 963 m

Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych (300), dozwolona jest możliwość udziału w biegu tylko na jednym dystansie.

V. PRZEBIEG ZAWODÓW

10.00                    Otwarcie biura zawodów – weryfikacja i odbiór numerów startowych

11.30                    Bieg dzieci na dystansie 196,3 m

11.40                    Bieg dzieci na dystansie 963 m

12.00                  Bieg główny na dystansie 1963 m

12.30                  Bieg główny na dystansie 5 km

13.15                    Dekoracja i podsumowanie

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

  1. W biegach głównych (1963 m i 5 km) mogą startować osoby od 15. roku życia (rocznik 2006 i starsze). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. W biegach dzieci (196,3 m i 963 m) mogą startować osoby urodzone w roku 2007 i później. Wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, a w przypadku ich braku – muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 10.08.2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
  5. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie danych wymaganych w procesie rejestracyjnym, kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego. 
  6. Wpisowe należy uiścić w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Po upływie 7 dni, zapisane osoby będą skreślone z listy startowej. 
  7. Wysokość wpisowego w biegach głównych (1963 m i 5 km) wynosi 30 zł. Biegi dzieci (196,3 m i 963 m) są nieodpłatne. 
  8. Limit uczestników wynosi 300 osób.
  9. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów.
  10. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi, a nieodebrany pakiet trafia do puli organizatora.
  11. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2021 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres biuro@herkules.org.pl
  12. Zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  13. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki przedstawiające jednego zbohaterów biegu. Koszulki stanowią element każdego pakietu startowego.

VII. OPŁATY

Biegi główne (1963 m, 5 km): 30 zł 

Biegi towarzyszące, dla dzieci (196,3 m i 963 m) – bezpłatnie.

Obowiązuje system płatności on-line. 

VIII. BIURO ZAWODÓW

Park Stefana Batorego – 15 sierpnia (niedziela), godz. 10.00-12.00

IX. PAKIET STARTOWY

Pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych (rozmiary według dostępności)., torby papierowej i materiałów promocyjnych.

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz poczęstunek. 

X. KLASYFIKCJE I NAGRODY

Przewiduje się następujące klasyfikacje:

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 1963 m – miejsca I-III

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 5 km - miejsca I-III

W biegach dzieci nie będzie prowadzona klasyfikacja. 

XI. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie.
  2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów. 
  3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  5. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu, do którego przynależy. 
  6. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską). 
  7. Administrator nie będzie stosował wobec Uczestników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
  8. Uczestnik ma prawo: 
  9. żądania dostępu do swoich danych, a także żądanie ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika, 
  10. wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
  11. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnik uzna, przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. 
  12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 
  13. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres administratora. 
  14. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
  2. Na miejscu obecny będzie sztab medyczny. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do przedniej części koszulek startowych lub na pasie zapinanym na biodrach.
  6. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników. 
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. 
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
  9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator biegu i tylko on ma prawo do jego ostatecznej interpretacji.
  10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt. 

 

Stargard, 17.06.2021

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem